News

Sydmal Dance Fiesta 2024

Sydmal Dance Fiesta 2024

Sydmal HSC Awards 2024

Sydmal HSC Awards 2024

Sydmal 2024 Calendar

Sydmal 2024 Calendar

Sydmal Seniors Program – Thanal

Sydmal Seniors Program – Thanal

Charity Event – മജീഷ്യൻ  മുതുകാട്  സിഡ്‌നിയിൽ

Charity Event – മജീഷ്യൻ മുതുകാട് സിഡ്‌നിയിൽ

Join us for Onam 2023 – ഓണം ഇക്കുറി സിഡ്‌മലിനൊപ്പം….

Join us for Onam 2023 – ഓണം ഇക്കുറി സിഡ്‌മലിനൊപ്പം….

Sydmal 2023 Calendar

Sydmal 2023 Calendar

സിഡ്‌മൽ വനിതാ വേദി … വനിതാ ദിന ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാം

സിഡ്‌മൽ വനിതാ വേദി … വനിതാ ദിന ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാം

Sydmal’s Thanal – Senior’s meet program

Sydmal’s Thanal – Senior’s meet program

Merry Christmas – 2022

Merry Christmas – 2022

ANZAC DAY

ANZAC DAY

CANCELLED – Ponnonam 21 with Sydmal

CANCELLED – Ponnonam 21 with Sydmal